Behärskningsförmåga

Denna enhet syftar till att utrusta deltagarna med viktiga tekniker för att effektivt hantera kritik i kommunikationssammanhang. Assertiv kommunikation – Assertivitet innebär att uttrycka sin åsikt på ett sätt som är tydligt och direkt, samtidigt som man respekterar andra. Att kommunicera på ett självsäkert sätt kan hjälpa dig att minimera konflikter, kontrollera ilska, få dina behov bättre tillgodosedda och ha mer positiva relationer med kollegor och andra.

Eleverna kommer att utforska hur kritik påverkar självkänslan och relationer, samtidigt som de utvecklar färdigheter för att uttrycka sina tankar, känslor och gränser på ett konstruktivt sätt. I slutet av denna enhet kommer eleverna att kunna bemöta kritik på ett säkert sätt, främja hälsosam kommunikation och upprätthålla positiva relationer.

Inlärningsmål

 • Förstå effekten av kritik i kommunikationssammanhang.
 • Develop assertiveness techniques to express thoughts, feelings, and boundaries confidently.
 • Utveckla tekniker för att uttrycka tankar, känslor och gränser på ett självsäkert sätt.

Introduktion till assertivitet och kritik

Definition av självsäkerhet och dess roll i en sund kommunikation

Assertivitet är ett beteende som kännetecknar individer som självsäkert uttrycker sina tankar, känslor och behov på ett respektfullt sätt samtidigt som de tar hänsyn till andras rättigheter och känslor. Det innebär att man kommunicerar och argumenterar för sig själv på ett effektivt sätt utan att vara passiv eller aggressiv.

I en sund kommunikation spelar självsäkerhet en viktig roll för att etablera och upprätthålla gränser, främja ärligt och genuint uttryck av idéer, främja ömsesidig respekt och förståelse samt uppmuntra till sund konfliktlösning. Det gör det möjligt för individer att uttrycka sina önskningar, åsikter och problem utan rädsla för att bli dömda, och främjar öppna kommunikationskanaler i personliga och professionella relationer. Genom att vara självsäker kan människor bygga upp sitt självförtroende, stärka sin självkänsla och hävda sina rättigheter samtidigt som de tar hänsyn till andras behov och gränser, vilket leder till hälsosammare och mer tillfredsställande interaktioner.

Förstå kritikens inverkan på personliga och yrkesmässiga relationer

För att förstå hur kritik påverkar personliga och professionella relationer måste man inse vilka potentiella effekter den kan ha på individer och deras interaktion med andra. När kritik framförs på ett konstruktivt sätt kan den främja personlig och yrkesmässig utveckling. Men om den inte framförs på rätt sätt eller tas emot med förståelse kan den belasta relationer och skapa negativa upplevelser.

I personliga relationer kan kritik påverka individen djupt eftersom den är direkt riktad mot dennes personliga egenskaper, beteenden eller val. Om kritik uttrycks med empati, förståelse och respekt kan det bana väg för öppen kommunikation och tillväxt i relationen. Konstruktiv kritik i personliga relationer kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och underlätta personlig utveckling. Å andra sidan kan hård, orättvis eller konstant kritik leda till sårade känslor, förlorat förtroende och konflikter. Det kan påverka självkänslan och det känslomässiga välbefinnandet, vilket kan skada relationen på lång sikt.

I personliga relationer kan kritik påverka individen djupt eftersom den är direkt riktad mot dennes personliga egenskaper, beteenden eller val. Om kritik uttrycks med empati, förståelse och respekt kan det bana väg för öppen kommunikation och tillväxt i relationen. Konstruktiv kritik i personliga relationer kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och underlätta personlig utveckling. Å andra sidan kan hård, orättvis eller konstant kritik leda till sårade känslor, förlorat förtroende och konflikter. Det kan påverka självkänslan och det känslomässiga välbefinnandet, vilket kan skada relationen på lång sikt.

Men om kritiken inte framförs eller tas emot på rätt sätt kan den leda till spänningar, försvar och ansträngda yrkesrelationer. Hård eller konstant kritik utan vägledning eller stöd kan ha en negativ inverkan på motivation och arbetstillfredsställelse. Det kan skapa en fientlig arbetsmiljö, försvåra samarbete och hindra framsteg. I situationer där kritiken inte är konstruktiv eller baseras på personliga fördomar kan den dessutom skada den yrkesmässiga trovärdigheten, orsaka konflikter eller till och med leda till att de yrkesmässiga relationerna bryts.

För att förstå hur kritik påverkar personliga och yrkesmässiga relationer måste man inse vikten av empati, respekt och tydlig kommunikation. Det är viktigt att ge konstruktiv kritik med uppriktighet och takt, med fokus på specifika beteenden eller handlingar snarare än att attackera personliga egenskaper. Lika viktigt är förmågan att ta emot kritik med ett öppet sinne, försöka förstå avsikterna bakom den och använda den som en möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. Genom att skapa en stödjande och konstruktiv miljö kan kritikens effekter omvandlas till positiva förändringar och starkare relationer.

Att utveckla tekniker för självsäkerhet

Förståelse för självkänsla och dess relation till självsäkerhet

Självkänsla är en individs övergripande bedömning och uppfattning om sitt eget värde. Det handlar om hur man ser på sig själv, vad man tror om sina förmågor och egenskaper och vilken grad av självförtroende man har. Självkänsla spelar en avgörande roll när det gäller att forma en persons tankar, känslor och beteenden.

Assertivitet, å andra sidan, syftar på förmågan att uttrycka sina tankar, åsikter, behov och önskemål på ett respektfullt och självsäkert sätt, samtidigt som man tar hänsyn till andras rättigheter och känslor. Det handlar om att med självförtroende stå upp för sig själv, sätta gränser och kommunicera effektivt.

Självkänsla och självsäkerhet är nära sammankopplade. Att ha en sund självkänsla är nödvändigt för ett självsäkert beteende. När individer har en positiv självbild och tror på sitt eget värde, gör det att de kan uttrycka sig självsäkert och självsäkert. De är mer benägna att känna att de förtjänar respekt, att hävda sina rättigheter och att kommunicera sina behov utan rädsla för att bli avvisade eller överdriven oro för andras åsikter.

Omvänt leder låg självkänsla ofta till svårigheter med självsäkerhet. Personer med låg självkänsla kan ha negativa föreställningar om sig själva, tvivla på sin egen förmåga och vara rädda för att bli avvisade eller konfronterade. Som ett resultat kan de ha svårt att uttrycka sina åsikter, sätta gränser eller be om vad de vill ha, vilket leder till passiva eller aggressiva beteenden istället för självsäkerhet.

Sammanfattningsvis kan man säga att självkänsla är grunden för självsäkerhet. Personer med god självkänsla är mer benägna att uttrycka sig självsäkert, medan personer med dålig självkänsla kan ha svårt att uttrycka sig självsäkert. Att utveckla och förbättra sin självkänsla kan ha en betydande inverkan på en persons förmåga att kommunicera självsäkert och upprätthålla sunda relationer.

Tekniker för att uttrycka tankar, känslor och gränser på ett självsäkert sätt.

Att uttrycka tankar, känslor och gränser på ett självsäkert sätt innebär effektiva kommunikationstekniker som främjar självsäkerhet samtidigt som man upprätthåller respekt för sig själv och andra. Några tekniker för att uttrycka sig självsäkert inkluderar:

 • ”Jag”-uttalanden: Istället för att skylla på eller kritisera andra kan man använda ”jag”-uttryck för att uttrycka sina tankar, känslor och gränser på ett icke-konfronterande sätt. Säg till exempel ”Jag blir upprörd när du avbryter mig” i stället för ”Du avbryter mig alltid”.
 • Aktivt lyssnande: Att vara en aktiv lyssnare innebär att ge talaren full uppmärksamhet, hålla ögonkontakt och bekräfta dennes känslor och perspektiv. Genom att lyssna empatiskt kan individer reagera självsäkert och förstå den andra personens synvinkel samtidigt som de uttrycker sina egna tankar och gränser.
 • Icke-verbala signaler: Kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck spelar en viktig roll i assertiv kommunikation. Lämpliga icke-verbala signaler som en upprätt hållning, stadig ögonkontakt och en lugn och självsäker ton bidrar till att förmedla tankar och gränser på ett självsäkert sätt.
 • Öva på självhävdelse: Att utveckla självförtroende och självkänsla är avgörande för att kunna uttrycka tankar och känslor på ett självsäkert sätt. Att bygga upp självmedvetenhet, sätta upp personliga mål och öva på tekniker för självhävdelse som positivt självprat och självförtroende kan förbättra kommunikationen.
 • Använda ett assertivt språk: Att använda ett assertivt språk innebär att vara direkt, specifik och tydlig när man förmedlar tankar och känslor. Detta säkerställer att det avsedda budskapet förstås utan att vara aggressivt eller passivt. Det är viktigt att undvika generaliseringar, be om ursäkt för att man uttrycker sig eller använda förminskande fraser som ”Jag är ledsen, men…”
 • Färdigheter i konfliktlösning: När konflikter uppstår kan assertiv kommunikationsteknik hjälpa till att hantera dem på ett effektivt sätt. Att öppet diskutera problemet, lyssna aktivt på den andra personens perspektiv, uttrycka tankar och gränser på ett självsäkert sätt och söka kompromisser eller lösningar som alla vinner på är viktiga aspekter av självsäker konfliktlösning.

Sammantaget syftar teknikerna för att uttrycka tankar, känslor och gränser på ett självsäkert sätt till att främja öppen och ärlig kommunikation, samtidigt som man respekterar andras rättigheter och perspektiv. Genom att använda dessa tekniker kan individer effektivt uttrycka sig, bygga hälsosammare relationer och upprätthålla sina personliga gränser.

Scenarier

I en kommunikationsworkshop med fokus på tekniker för självsäkerhet bestämmer sig ledaren för att fördjupa sig i ämnet att hantera kritik i olika kommunikationssammanhang. Deltagarna i workshopen kommer från olika bakgrunder och har olika nivåer av självsäkerhet.

För att skapa ett scenario för att öva på självsäkerhetstekniker för att hantera kritik presenterar handledaren en arbetsplatsmiljö. Scenariot involverar ett teammöte där ett projektförslag diskuteras. Teamet består av personer från olika avdelningar, inklusive Amy, projektledaren, och tre andra teammedlemmar – John, Lisa och David.

Scenariot börjar med att Amy presenterar sitt projektförslag för teamet. Under presentationen avbryter John och börjar kritisera förslaget genom att lyfta fram flera brister och potentiella förbättringsområden. Amy märker att Johns kritik börjar bli personlig och känner sig angripen.

Handledaren pausar scenariot för att förklara de potentiella svar som Amy kan använda för att hantera kritik på ett självsäkert sätt. Handledaren betonar att målet är att bemöta kritiken på ett konstruktivt sätt samtidigt som man upprätthåller en öppen kommunikation och respekterar andras åsikter.

I det första tillvägagångssättet väljer Amy att använda tekniken med ”jag”-budskap. Amy tar ett djupt andetag och håller sig lugn och samlad. Hon börjar med att bekräfta Johns oro och delar sedan med sig av sitt eget perspektiv med hjälp av uttalanden som: ”Jag förstår din oro, John, och uppskattar att du tar upp den. Men jag tror att…”. Amy säkerställer att hennes synpunkt hörs utan att ogiltigförklara Johns åsikt.

Handledaren uppmuntrar de andra deltagarna att ge feedback på Amys svar och ber om förslag på andra tekniker för självsäkerhet. Lisa föreslår att man använder tekniker för aktivt lyssnande som att omformulera och sammanfatta Johns kritik för att visa att man förstår innan man ger sitt perspektiv.

Scenariot fortsätter och den här gången implementerar Amy Lisas förslag. När John framför ytterligare kritik svarar Amy med att lyssna aktivt och säger: ”Om jag förstår dig rätt, John, så tror du att…”. Hon fortsätter sedan att bemöta Johns invändningar samtidigt som hon ger ytterligare information som stöd för sitt förslag.

David, en annan teammedlem, delar med sig av sitt förslag på en teknik för självsäkerhet – ”dimma”-tekniken. Han förklarar att istället för att direkt bemöta kritik kan Amy delvis hålla med eller erkänna ett mindre fel för att upprätthålla en konstruktiv konversation. Facilitatorn uppskattar Davids förslag och uppmuntrar Amy att prova det.

När John kommer med ytterligare kritik bestämmer sig Amy för att använda dimtekniken. Hon bekräftar Johns poäng och säger: ”Du har rätt, John. Den här aspekten behöver förbättras, och jag är öppen för att överväga alternativa lösningar.” På så sätt bekräftar Amy Johns synpunkter utan att kompromissa med sitt övergripande förslag.

Under hela scenariot gör handledaren ofta pauser och uppmanar deltagarna till feedback och diskussion. De diskuterar hur effektiva de olika tekniker för självsäkerhet som används är och föreslår ändringar eller alternativa tillvägagångssätt.

I slutet av scenariot har Amy lyckats hantera kritiken på ett konstruktivt sätt med hjälp av en kombination av tekniker för självsäkerhet. Deltagarna delar med sig av sina insikter, erfarenheter och lärdomar från scenariot, vilket främjar en samarbetsinriktad inlärningsmiljö.

Scenario: Att bemöta kritik på ett självsäkert sätt

Du är teamledare på ett mjukvaruutvecklingsföretag och en av dina teammedlemmar, Chris, har lämnat in en projektrapport som är full av fel och saknar uppmärksamhet på detaljer. Du måste bedöma din förmåga att tillämpa tekniker för att hävda sig när du svarar på Chris arbete och ger konstruktiv kritik.

Läs scenariot nedan och svara på de frågor som följer. Dina svar ska visa din förmåga att på ett självsäkert sätt kommunicera feedback, ta itu med problemet och uppmuntra till förbättringar samtidigt som du håller en respektfull och professionell ton.

Scenario:

Du får ett e-postmeddelande från Chris med ämnesraden: ”Inlämning av projektrapport.” Du öppnar den bifogade filen och går igenom rapporten. Du upptäcker flera misstag, inklusive faktafel, stavfel och ofullständiga avsnitt. Du är besviken över kvaliteten på arbetet eftersom Chris vanligtvis levererar högre standarder.

Rollspel

Karaktärer
Emma: Handledare
Jack and Peter: kollegor

Scen: Du och din kollega Jack deltar i ett teammöte med er arbetsledare Emma. Syftet med mötet är att diskutera ett nytt projekt och varje teammedlems ansvarsområden. Jack har för vana att avbryta andra, inklusive dig, under teammöten, vilket har börjat minska ditt självförtroende och påverka din förmåga att bidra på ett effektivt sätt. Den här gången bestämmer du dig för att använda tekniker för självsäkerhet för att ta itu med problemet.

Emma:Okej allihopa, då sätter vi igång. Som ni alla vet har vi ett nytt projekt på gång och jag vill att vi diskuterar våra roller och ansvarsområden. Peter, kan du ge oss en översikt?

Peter: Visst, Emma. Så i det här projektet kommer jag att ansvara för att genomföra marknadsanalyser och konkurrentundersökningar för att fastställa vår målgrupp och utveckla en marknadsföringsstrategi i enlighet med detta.

Jack: (Avbryter) Emma, jag tror faktiskt att det skulle vara bra om jag tog hand om marknadsanalysen. Jag har några bra idéer att dela med mig av.

You: (Tar ett djupt andetag och använder ett ”jag”-uttryck) Jack, jag förstår att du har värdefulla synpunkter, men jag skulle uppskatta om jag kunde presentera mina ansvarsområden först. Det är viktigt att vi lyssnar på varandra innan vi gör några förändringar.

Emma: Peter, var snäll och fortsätt.

Peter: Tack, Emma. Som jag sa, när vi har identifierat vår målgrupp kommer jag att arbeta med Sarah för att skapa marknadsföringsmaterialet.

Jack: avbryter igen) Ursäkta att jag avbryter, men jag tror att det skulle vara bättre om jag arbetade med Sarah istället. Vi har en bra relation och kan generera bättre resultat.

You: Visa vad du går för och sätt en gräns Jack, jag förstår vikten av en bra relation, men som jag nämnde tidigare är det viktigt att jag får en chans att slutföra mina tankar först. Om det finns några ändringar i den ursprungliga planen kan vi diskutera dem tillsammans senare.

Emma: Tack för att du tar upp detta, [Ditt namn]. Vänligen fortsätt, Peter.

Peter: Tack så mycket, Emma. När vi har slutfört marknadsföringsmaterialet kommer jag att lämna över mitt arbete till John, som kommer att hantera den digitala annonseringsaspekten.

Jack: (Försöker avbryta igen)

You: (bestämt men artigt) Jack, jag uppskattar din input, men kan du vara snäll och inte avbryta förrän jag är klar med min poäng? Det är viktigt att vi ger alla möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer.

Emma: Jag stödjer det, Jack. Det är viktigt att skapa en miljö där alla känner sig hörda. Låt [Ditt namn] fortsätta, så kan vi ta upp dina förslag efteråt.

Jack: Okej, jag ber om ursäkt.

Under mötets gång fortsätter du att hävda dig genom att använda ”jag”-uttryck, sätta gränser och betona vikten av att ge varje gruppmedlem en rättvis chans att komma till tals.

Kom ihåg att självsäkerhet handlar om att uttrycka sina tankar och känslor på ett respektfullt sätt, ta hänsyn till andras perspektiv och upprätthålla en öppen kommunikation. I rollspelet fokuserade du på att hantera avbrotten på ett självsäkert sätt samtidigt som du påminde Jack och arbetsledaren om vikten av aktivt lyssnande och ett gemensamt utbyte av idéer.

Bedömning

 1. Vilket av följande påståenden beskriver bäst assertiv kommunikation?
 2. Hur påverkar kritik i allmänhet individer?
 3. Varför är konstruktiv feedback viktigt i kommunikation?
 4. Vilket av följande är ett kännetecken för assertiv kommunikation?
 5. Vilka är några potentiella effekter av kritik på en individs mentala välbefinnande?